Buckaroo Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring informeert u over het beleid dat Buckaroo heeft ten aanzien van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken. Buckaroo (Postbus 8257, 3503 RG Utrecht) is de controller van deze persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens
Wanneer u onze Services gebruikt, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verwerken in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Persoonlijke informatie - we kunnen u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (dat wil zeggen persoonlijke informatie) te verstrekken:
 • Wanneer u zich bij ons registreert en/ of een abonnement neemt op onze Services, omvat dit uw naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Wanneer u een betaling verricht via Buckaroo (Stichting Derdengelden Buckaroo), omvat dit uw betaalgegevens, IP-adres, uw internetbrowser en apparaat type, uw naam, in sommige gevallen adresgegevens en e-mailadres.
 • Loggegevens - we kunnen informatie verzamelen die uw browser ons stuurt wanneer u onze website gebruikt (d.w.z. loggegevens). Dit omvat het internetprotocol-adres (IP-adres), het browsertype, de browserversie, websitebezoeken, de duur van het bezoek en de paginaweergaven van uw computer.

Doeleinden en rechtmatigheid van het gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om u onze diensten aan te bieden. We hebben persoonlijke gegevens nodig voor de uitvoering van de contractuele relatie;
 • Om contact met u op te nemen wanneer u een webformulier op onze website hebt ingediend met betrekking tot onze Services. We hebben persoonlijke gegevens nodig om de contractuele relatie met betrekking tot de Services aan te gaan;
 • Om u informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich 'afmelden';
 • Om u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf te sturen. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich 'afmelden';
 • Om de website en het netwerkverkeer te beschermen tegen DDoS-aanvallen;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving in Nederland en andere EU-rechtsgebieden, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld, waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zonder persoonlijke gegevens kunnen wij niet voldoen aan deze wetten en voorschriften en kunnen u daarom onze Diensten niet aanbieden.

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden en zorgen ervoor dat deze alleen beschikbaar zijn voor mensen die een legitiem belang hebben en die toegang tot die gegevens nodig hebben.

Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens
We kunnen de diensten van derden gebruiken als dit nodig is om u de juiste Services te bieden. Uw persoonlijke gegevens kunnen door Buckaroo worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, zoals bedrijven die auditors, juristen en acquiring diensten aanbieden. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een geldig verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Daarnaast maakt maakt Buckaroo gebruik van de diensten van een derde partij om haar website en netwerkverkeer te beschermen tegen DDoS-aanvallen. Voor dit doel worden loggevens verzameld en geanalyseerd. De loggegevens worden verzameld door onze dienstverlener in de Verenigde Staten. Deze partij is gecertificeerd onder het EU US Privacy Shield. Voor zover de loggegevens worden doorgegeven naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn deze beschermd onder de Modelcontractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens.

 

Toegang tot persoonlijke gegevens en klachten
U mag de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld met betrekking tot u controleren. Als de verzamelde persoonlijke gegevens onjuiste informatie bevatten, kunt u Buckaroo vragen om dergelijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bovendien kunt u altijd contact opnemen met Buckaroo om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken voor een dergelijk verzoek. We verwerken geen persoonlijke gegevens via geautomatiseerde besluitvorming en we houden ons ook niet bezig met profilering. Mocht u een klacht hebben over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u een dergelijke klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van persoonlijke gegevens
We zullen alle nodige passende organisatorische en technische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Retentie
We zullen alleen informatie over u bewaren zolang als wettelijk nodig is om het doel waarvoor het werd verzameld te bereiken.

 

Cookiebeleid
Om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website (www.buckaroo.nl) soepel, betrouwbaar en zo nuttig mogelijk voor u is, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken.
U kunt cookies beheren via de instellingen van uw browser. U kunt de browser laten weten wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, afzonderlijke cookies verwijdert of alle cookies verwijdert. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest om Buckaroo-cookies te verwijderen, uw toegang tot sommige functies en gedeelten van onze website mogelijk verslechterd of beperkt is.

 

Disclaimer
Uw toegang tot en gebruik van onze website is onderworpen aan de voorwaarden van onze Disclaimer. Raadpleeg onze Disclaimer voor meer informatie.

 

Wijzigingen in privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op de Plaza en website te plaatsen. We raden u aan onze website regelmatig te controleren op updates.

 

Contact
Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen ([email protected]).

Utrecht, 01 oktober 2018

Buckaroo Privacy Statement

This Privacy Statement informs you of the policies that Buckaroo has in place regarding the collection, use and disclosure of the personal data that we process. Buckaroo (Postbus 8257, 3503 RG Utrecht, The Netherlands) is controller of this personal data.

Personal Data
When using our Services, we may collect the following personal data within the meaning of the EU General Data Protection Act:

 

 

 • Personal Information – we may ask you to provide us with certain personally identifiable information (i.e. Personal Information):
 • When you are registering with us and/or subscribing to our Services, which includes your name, address, postal code, city, country, phone number and e-mail address.
 • When you make a payment through Buckaroo (Stichting Derdengelden Buckaroo), which includes your payment details, IP address, your internet browser and device type, your name, in some cases address details and e-mail address.
 • Log Data – we may collect information that your browser sends us when you are using our website (i.e. Log Data). This includes your computer’s Internet Protocol (IP) address, browser type, browser version, website visits, length of visit and page views

Purposes and lawfulness of the Use of Personal Data
Personal data collected on our website may be used for the following purposes:

 • To offer you our Services. We require personal data for the performance of the contractual relationship;
 • To contact you when you have submitted a web-form on our website in relation to our Services. We require personal data to enter into the contractual relationship in relation to the Services;
 • To send you information of which we think that it may be of interest to you. If you no longer wish to receive such information, you can 'unsubscribe';
 • To send you marketing communications relating to our business. If you no longer wish to receive such information, you can 'unsubscribe';
 • To protect the website and network traffic against DDoS attacks;
 • To comply with laws and regulations in the Netherlands and other EU jurisdictions such as anti-money laundering laws, including the Dutch Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Without personal data we cannot comply with these laws and regulations and therefore cannot offer you our Services.

We only process your personal data for the above purposes and ensure that it is only available to those people who have a legitimate need to know and who would require access to it.

Disclosure and Transfer of Personal Data
We may use the services of third parties if this is necessary to provide you the right Services. Your personal data may be transferred by Buckaroo to its affiliated companies, such as companies which offer auditors, legal representatives and acquiring services. We may also disclose your personal data to the extent that we are required to do so by law, for example in case of a valid request by a supervisory authority.

Buckaroo uses the services of a third party to protect its website and network traffic against DDoS attacks. For this purpose, log data is collected and analysed. The log data is collected by our service provider in the United States. This party is certified under the EU US Privacy Shield. To the extent that the log data are transferred to other countries outside the European Economic Area, they are protected under the standard contractual clauses for the transfer of personal data.

Access to Personal Data and Complaints
You may inspect the personal data that we have collected in relation to you. If the collected personal data contains incorrect information, you can request Buckaroo to correct, complete or delete such data. Furthermore, you may always contact Buckaroo to object to the processing of your personal data for marketing purposes. You can use the contact details below for such request. We do not process personal data via automated decision making nor do we engage in profiling. Should you have any complaint regarding our use of your personal data, you may lodge such complaint with the Dutch Data Protection Authority (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).

Security of Personal Data
We will take all necessary appropriate organizational and technical measures to secure your personal data and to prevent the loss, misuse or alteration of your personal data.

Information retention
We will only retain information about you for as long as legally necessary to fulfil the purpose for which it was collected and to comply with legal requirements and our internal retention policy.

Cookie policy
To ensure that your visit to our website (www.buckaroo.nl) is smooth, reliable and as useful to you as possible, we make use of cookies and similar technologies. For further information on the types of cookies we use, please refer to our Cookie Policy.
You can manage cookies through the settings of your browser. You can have the browser notify you when you receive a new cookie, delete individual cookies or delete all cookies. Please note that, if you choose to delete Buckaroo cookies, your access to some functionality and areas of our website may be degraded or restricted.s.

Disclaimer
Your access to, and use of, our website is subject to the terms of our Disclaimer. For further information, please refer to our Disclaimer.

Changes To Privacy Statement
We reserve the right to update or change this Privacy Statement from time to time. If we make any material changes to the Privacy Statement, we will notify you either through the e-mail address you have provided us, or by placing a prominent notice on the Plaza and website. We advise that you check our website regularly for updates.

Contact
If you have any comments or questions about this Privacy Statement, please contact us by sending us an e-mail ([email protected]).

Utrecht, 01 Oktober 2018